මහින්ද්‍රා ට්‍රැක්ටර්-ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවිපල සෞභාග්‍ය පුළුල් කරවයි

මහින්ද්‍රා ලොව විශාලතම ට්‍රැක්ටර් සමාගම, වසර 15 ක සිට ප්‍රමාණාත්මක ලෙස, ඉතා ඉහළ වටිනාකමකින් යුතු ට්‍රැක්ටර් හා වෙනත් කාර්මික අංගෝපාංග විසදුම් ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන්ට සේවය කිරීමට කැපවී ඇත

 

මහින්ද්‍රා ට්‍රැක්ටරය ඉතා ප්‍රබල මට්ටමේ ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුතු බරවැඩ කරන ට්‍රැක්ටරයකි. මේවා අතිශයින්ම සියලු ගොවිපල වැඩවලට යොදාගන්නා අතර උදාහරණ ලෙස මඩකිරීම, වගා කිරීම, සීසෑම, පෝරුගෑම, කොළමැඩීම මෙන්ම ඇදගෙනයාම් තුළින් වී හා තේ වගාවලදී ඉතා සාර්ථක වී ඇත. 

 

සමාගම මෑත දී දියත් කළ ඉදිරි පරම්පරාවේ MKM (මයිලේජ් කා මාස්ටර්) එංජින් තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෙම ඉහළ ඉන්ධන කාර්යක්ෂ්මතාවයක් ඇති ට්‍රැක්ටර් උපරිම බලයන් PTO හා HP ප්‍රමාන නගුල් තුළින් ලබාදෙනු ඇත.

 
කොළඹ පිහිටා ඇති ඩීසල් හා මෝටර් ‍ඉංජිනේරු පුද්ගලික සමාගම (DIMO) දිවයින පුරා විසිරී ඇති ඒජන්ත ජාලයන් තුළින් මහින්ද්‍රා ට්‍රැක්ටරයේ අලෙවිය හා සේවා සැපයීම ක්‍රියාත්මක වේ. 

Versatility of Mahindra Tractors

Get More with Less while Saving Fuel

Speical Offer